Prihláška na Mediálnu školu 2019-2020

 

 

 

 

 

Otázky:

 

 

 

 

SPRACOVANIE A UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracovaním a evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás informujeme, že zbierame osobné údaje o účastníkoch nami organizovaných podujatí v rozsahu a) meno a priezvisko, b) stredisko/mesto c) dátum narodenia, d) e-mail, e) číslo na mobil. Uvedené osobné údaje zbierame za účelom a) evidencie účastníkov podujatí, b) na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných organizáciou donorom - MŠVVaŠ SR/Iuventa, c) analýzu, hodnotenie a zlepšovanie organizovania našej činnosti a našich podujatí, d) zviditeľnenia práce s mládežou. Vaše práva sú právo na a) informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúvame, b) prístup k Vašim údajom, c) opravu Vašich údajov, d) vymazanie Vašich údajov, ak je to možné vzhľadom na naše oprávnené záujmy, e) obmedzenie spracúvania Vašich údajov, f) prenosnosť údajov k inému spracovateľovi, g) námietky voči spracúvaniu Vašich údajov. Viac informácií o spracúvaní a ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete na: www.laura-mladez.sk/o_nas/ochrana_osobnych_udajov